Class 7

Sean Whalen

Salt Lake City, UT - #750

DNF - Class 7 | 2019 SCORE 51st Baja 500

DNF in Class 7

2nd - Class 7SX | 2019 SCORE 33rd San Felipe 250

DNF in Class 7SX

DNF - Class 7SX | 2018 BFGoodrich Tires SCORE 51st Baja 1000

DNF in Class 7SX

0th - Class 7SX | 2018 SCORE 50th Baja 500

DNF in Class 7SX

SCORE Race Results | 2017-Present

2019 SCORE 51st Baja 500

DNF in Class 7

2019 SCORE 33rd San Felipe 250

DNF in Class 7SX

2018 BFGoodrich Tires SCORE 51st Baja 1000

DNF in Class 7SX

2018 SCORE 50th Baja 500

DNF in Class 7SX

2017 BFGoodrich Tires SCORE 50th Baja 1000

DNF in Class 7SX

2017 SCORE Baja 500

#135 Overall and #2 in Class 7SX

Powered by nMedia3.com